หาอาร์ต ฟรีแลนซ์ ออกแบบหนังสือ โบรชัวร์ สติ๊กเกอร์ ดูราคาอย่างเดียวไม่ได้ รู้ยัง!

การจ้างอาร์ตออกแบบไฟล์งาน หนังสือ โบรชัวร์ สติ๊กเกอร์ หากจ้างบริษัท อาจมีราคาสูง หลายๆท่านอาจหนีไปทำกับฟรีแลนซ์ ไม่ว่าจะทำกับบริษัทหรือฟรีแลนซ์ เราต้องให้ข้อมูลในการออกแบบ แล้วอาร์ตทำการออกแบบตามที่เราต้องการ ได้ไฟลงานที่สวยถูกใจ แต่ทราบหรือไม่ว่า บางครั้งไฟล์งานที่ได้รับ จากการออกแบบ อาจไม่สามารถผลิตได้ และถูกโรงพิมพ์ปฏิเสธการผลิต เพื่อให้ผลิตโบรชัวร์ได้ ต้องแก้ไขไฟล์งาน อาจเพิ่มระยะเวลา และอาจเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

ปัญหาพบได้มีหลายประการ แต่ที่พบมากทีสุดมี 1.ระยะตัดกระดาษ 2.สร้าง outline 3.โหมดสี CMYK

จากประสพการ์ณผลิตโบรชัวร์หลายปี ไฟล์งานที่ส่งมาผลิตโบรชัวร์ จะมีปัญหาในการเว้นระยะตัดกระดาษ ระยะตัดกระดาษนี้ ต้องเว้นทุกโรงพิมพ์
ปัญหาคือส่วนมากไฟล์งานโบรชัวร์ จะไม่เว้นระยะตัดนี้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น? หากนำไฟล์งานนั้นมาผลิตเลย โรงพิมพ์จะพิมพ์โบรชัวร์บนกระดาษขนาดใหญ่ จำนวนมากๆ แล้วทำการตัดแบ่งโบรชัวร์ อาจมีการแฉลบของใบมีดกินเนื่อกระดาษ หากข้อความสำคัญอยู่ชิดขอบกระดาษเกินไป อาจจะตัดเนื่อหาสำคัญออกไปด้วย จึงจำเป็นต้องแก้ไขไฟล์งาน ก่อนผลิตโรงพิมพ์เพื่อผลิตโบรชัวร์

ทำความเข้าใจ! หลายครั้งที่ลูกค้าคิดว่าส่งไฟล์ Ai แล้วโรงพิมพ์สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นความคิดที่ผิด ไฟล์งานAi ประกอบด้วย link ต่างๆ ที่ถูกประกอบ รวมกันเป็นไฟล์งาน ซึงถูกติดตั้งอยู่บนเครืองอาร์ต ที่ใช้ออกแบบไฟล์งาน เมื่อนำไฟล์ Aiไปเปิดบนเครื่องอื่นๆ ไม่พบ link ต่างๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด และ Font ที่ติดทั้งบนเครื่องอาร์ต กับโรงพิมพ์ก็มี Font ไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดความผิพพลาดอีก ดังนั้นการแก้ไขบนเครื่อง อาร์ตหลัก จึงถูกต้องที่สุด

โหมดสี CMYK บ่อยครั้งที่ลูกค้าออกแบบไฟล์งานเป็น RGB ซึ่งเป็นระบบสีของจอภาพ เมื่อแปลงเป็นระบบพิมพ์ (CMYK) อาจทำให้สีดรอปลง ไม่สดใสเมื่อเดิม (แต่หากสร้างเป็นCMYK แต่แรก สีจะสดใสไม่เปลี่ยน) เมื่อต้องการพิมพ์โบรชัวร์ และต้องการให้สีที่เห็นบนหน้าจอ ใกล้เคียงสีบนโบรชัวร์ที่สุด ควรเลือกโหมดสี CMYK ตั้งแต่แรก สีที่ดรอปลงนี้ หากลูกค้ารับไม่ได้ ควรแก้ไขให้ได้สีตามความต้องการ ก่อนผลิตโบรชัวร์ หากไม่ปรับสีอาจทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้น

การทำโบรชัวร์จะประกอบด้วย การสร้างไฟล์งาน และการผลิตโบรชัวร์(กระดาษ)
การสร้างไฟล์งาน อาจออกแบบด้วยตัวเอง หรือจ้างอาร์ตออกแบบ คิดไม่ออก อ่านบนความออกแบบเองหรือจ้างดี
การผลิตโบรชัวร์(กระดาษ) อาจนำราคาที่นี้ ไปเป็นราคาเปรียบเทียบได้ครับ

ปัญหาไฟล์งานไม่สามารถผลิตโบรชัวร์ได้ เป็นเพราะผู้ออกแบบ ยังไม่ทราบรายละเอียด ในการออกแบบโบรชัวร์ ดังที่กล่าวมา ทำให้ออกแบบไฟล์งานผิดพลาด ไฟล์งานที่ลูกค้าได้รับมีปัญหา ไม่สามารถนำไปผลิตโบรชัวร์ได้ ต้องส่งกลับไปแก้ไข ใช้เวลาเพิ่มขึ้น และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้

การแก้ปัญหากานจ้างงานอาร์ต เราสามารถจ้างอาร์ต ออกแบบไฟล์งาน โดยอาจทำสัญญากับอาร์ต ว่าการออกแบบจะเสร็จสมบูญ ก็ต่อเมื่อไฟล์งานที่ออกแบบ นำไปผลิตเป็นโบรชัวร์เรียบร้อยแล้ว หากไฟล์งานมีปัญหาในการออกแบบ สามารถแก้ไขได้โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

การจ้างออกแบบไฟล์งาน พร้อมผลิตโบรชัวร์ ก็สามารถจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ เพราะอาร์ตต้องไปคุยกับโรงพิมพ์ แลทำการแก้ไขโดยตรง
ไม่ผ่านลูกค้า ทำให้ลูกค้าไม่เสียเวลา ในการติดต่อสือสาร หลายทาง อาร์ต-โรงพิมพ์

สรุป การหาอาร์ต ฟรีแลนซ์ ออกแบบหนังสือ โบรชัวร์ สติ๊กเกอร์ ดูราคาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูรีวิว ต้องทราบรายละเอียดของงาน ปัญหาที่พบบ่อยๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือก ผู้ออกแบบ(อาร์ต) หนังสือ โบรชัวร์ สติ๊กเกอร์ ปัญหาจะอาจพบได้มีหลายประการ แต่ที่พบมากมี 1.ระยะตัดกระดาษ 2.สร้าง outline 3.โหมดสี CMYK ควรคุยกับผู้ออกแบบถึง หน้าที่รับผิดชอบที่ควรครอบคุมถึงการผลิตโบรชัวร์ การจ้างออกแบบไฟล์งานจนถึงขั้นตอนการผลิต ไม่แยกกัน อาจเป็นขั้นตอน ที่ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

You may also like...