การตั้งค่าหน้ากระดาษ

การตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อการเริ่มเขียนหนังสือเป็นสิ่งสำคัญ โดยในระหว่างการเขียนรายงาน เราจำเป็นต้องดูระยะวรรค ระยะกั้นหน้ากั้นหลังของโยค ซึ่งหากเราตั้งค่าไม่ถูกต้องแล้ว อาจต้องการแก้ไขหลายครั้ง ก่อนนำไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นพรีเซน หรือปริ้นหนังสือนั้นๆ ดังนั้นการตั้งกระดาษ เป็นสิ่งแรกๆที่เราต้องรู้ก่อนเขียนรายงานนั้นๆ โดยการตั้งค่าหน้ากระดาษก็คือการเว้นระยะด้านบน ล่าง ซ้าย ขวา ให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง เช่นการนำไปปริ้นหนังสือ จะเป็นต้องเว้นขอบของหน้ารายงานเพื่อความสวยงาม และเครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นเอกสาร จนสุดขอบกระดาษได้100% หากไม่เผื่อไว้ ก็จำเป็นต้องย่อไฟล์งานลง เพื่อให้สามารถปริ้นหนังสือได้ ซึ่งอาจทำให้ระยะที่ออกแบบไว้ ผิดเพี้ยนไปได้

การตั้งค่าหน้ากระดาษ บน ล่าง ซ้าย ขวา โปรแกรมสร้างเอกสารทั่วไป สามารถกำหนดระยะการตั้งค่าหน้ากระดาษได้ โดยทุกครั้งที่ขึ้นหน้าใหม่ ก็สามารถเขียนรายงานต่อได้เลย ไม่ต้องกำหนดใหม่ โดยระยะที่กำหนดสำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษA4คือ

  • ด้านบน 1.5นิ้ว(3.75cm)
  • ด้านล่าง 1นิ้ว(2.5cm)
  • ด้านซ้าย 1.5นิ้ว(3.75cm)
  • ด้านขวา1นิ้ว(2.5cm)

หลังจากกาารตังค่าแล้ว เราก็จะสามารถเขียนรายงานได้ ภายในระยะปลอดภัย หรือภายในเส้นสีเขียวนั้นเอง การเว้นระยะด้านซ้ายไว้มากกว่าด้านขวา ทำให้สามารถเข้าเล่มหนังสือได้ โดยอัตราส่วนของหนังสือ ความสวยงามของเนื่อหายังคงอยู่ ทำให้อ่านได้สบาย ไม่ต้องเอียงหนังสืออ่าน เพราะออกแบบชิดขอบเล่ม มากจนเกินไป

สำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาดหนังสือแตกต่างกัน ก็ควรปรับระยะการตั้งค่าหนัากระดาษหรือระยะปลอดภัยให้เหมาะสม การเข้าเล่มก็มีปัจจัยต่อการตั้งค่าหน้ากระดาษ หากผลิตหนังสือเข้าเล่มสันกาว ควรตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ห่างจากระยะกลางสัน เพื่อความสดวกให้การใช้งาน หากชิดสันการเกินไปนอกจากอ่านไม่สดวกแล้ว ยังทำให้หนังสือฉีกขาดได้ง่ายกว่าที่ควร

สรุปการตั้งค่าหน้ากระดาษ ควรดูความเหมาะสมในการใช้งานเป็นหลัก โดยตั้งค่าหน้ากระดาษให้ชิดขอบมากเกินไป ทำให้ข้อความดูล้นไม่สวยงาม อีกทั้งยังไม่สามารถผลิตได้จริง จากปัญหารเครื่องปริ้นและการเข้าเล่ม จำเป็นต้องปรับแก้ไขไฟล์งานก่อนผลิต ทำให้เสียเวลา ดังนั้นจึงควรศึกษาการตั้งค่าหน้ากระดาษ ก่อนลงมือเขียนรายงานทุกครั้ง

สนใจปริ้นสีรายงานราคาถูก เช็คราคาที่นี้ 

 

You may also like...