Tagged: มาตรฐานขนาดกระดาษ

ทำความรู้จัก มาตรฐานขนาดกระดาษ ISO 216

ปัจจุบันมีการใช้กระดาษกันอย่างกว้างขวาง มาตรฐานขนาดกระดาษ ISO 216 การกำหนดมาตรฐานของขนาดกระดาษจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้มีความเป็นสากลและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยองค์การมาตรฐานสากล หรือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization – ISO) ได้กำหนดมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่อง ขนาดกระดาษ ขึ้น เรียกว่า ISO 216 โดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศเยอรมนี (DIN 476) มาตรฐานขนาดกระดาษ ISO 216  ได้รับความนิยมแพร่หลาย รวมถึงประเทศไทย คุณสมบัติของมาตรฐานในระบบนี้คือ เมื่อนำกระดาษขนาดมาตรฐานตามที่กำหนดไว้มาพับครึ่ง ก็จะได้กระดาษมาตรฐานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งมีสัดส่วนเดียวกันกับขนาดก่อนพับ และเมื่อพับครึ่งไปอีก...