Tagged: ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์

ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ สำคัญอย่างไร

ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ สำคัญอย่างไร ก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลสำคัญของ ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ ตามกฎหมายกันก่อน ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กำหนดว่า “ฉลาก” หมายถึง รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้า หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสำหรับใช้ประกอบสินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนสำคัญที่สุดของบรรจุภัณฑ์ ถือเป็นตัวกลางที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ทำหน้าที่เป็นป้ายโฆษณาขนาดเล็กเพื่อแสดงข้อมูล,ยืนยันตัวตนของผลิตภัณฑ์ และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง นอกจากนี้ฉลากสินค้ายังทำหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดอีกด้วย ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ จะต้องใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริง และไม่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสำระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า ฉลากสินค้าที่ดีควรมีข้อมูลดังต่อไปนี้ ได้แก่...