Tagged: การเขียนคำนำรายงาน

การเขียนคำนำรายงาน

การเขียนคำนำรายงาน

การเขียนคำนำรายงาน คือ ส่วนที่อยู่ถัดจากปกใน คำนำเป็นส่วนที่ผู้เขียนรายงานกล่าวถึง วัตถุประสงค์และขอบเขตของรายงาน ว่าเนื้อหาทั้งหมดนั้นกล่าวถึงเรื่องอะไร และจะมีเนื้อหาไปในทิศทางไหน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและให้ความสนใจมากที่สุด การเขียนคำนำรายงาน ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยการเขียนอธิบายที่มาของเนื่อหาหรือการศึกษาวิชานั้นๆ ว่าเป็นส่วนหนึ่ง หรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาใด จากนั้นจึงกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน เหตุผลหรือแรงจูงใจที่เขียนรายงานเรื่องนั้น และกล่าวถึงเนื้อเรื่องหรือใจความสำคัญของเนื้อเรื่องพอคร่าวๆ จากนั้นจึงเขียนลงท้ายคำนำรายงาน ด้วยการกล่าวแสดงความรู้สึกส่วนตัว อาจกล่าวถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการทำรายงาน หรือแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายงานด้วยก็ได้ โดยสามารถสรุปหลักการในการเขียนคำนำดังนี้ การเขียนคำนำรายงานโดยการอธิบายหัวข้อหรือชื่อเรื่อง การเขียนคำนำรายงานโดยการกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียนขึ้นมา การเขียนคำนำรายงานโดยการเล่าเรื่องบางส่วนที่น่าสนใจ การเขียนคำนำรายงานโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง หรือกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน การเขียนคำนำรายงานโดยการใช้คำคม สำนวน สุภาษิต ที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง การเขียนคำนำรายงานโดยการใช้คำกล่าวของบุคคลสำคัญ หรือคนที่มีชื่อเสียง การเขียนคำนำรายงานโดยการใช้ปัญหา หรือคำถามต่างๆที่น่าสนใจ การเขียนคำนำรายงานโดยการอ้างอิงเนื้อเรื่องจากแหล่งข้อมูลที่ผู้เขียนไปศึกษามา...