Category Archives: สังคมแห่งการแบ่งปัน

สังคมแห่งการแบ่งปัน ข้อมูลความรู้ เหตุการ์ณข่าว 1

การเรียบเรียงรายงาน และ ส่วนประกอบของรายงาน

การเรียบเรียงรายงาน ต้องมีเนื่อที่สมบูรณ์ โดยรายงานที่ดี ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง และผู้เขียนมีความเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องที่เขียน การเรียบเรียงเนื้อเรื่องครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด และมีความถูกต้องแม่นยำ จัดเรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี แสดงหลักฐานที่มีได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และเป็นภาษาที่นิยมใช้กันทั่วไป เป็นต้น ภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงาน ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการ ไม่ใช้ภาษาพูด ควรระมัดระวังในเรื่องของการสะกดคำ เครื่องหมาย การแบ่งวรรคตอน มีการจัดเรียงรูปประโยคที่ถูกต้องและถูกหลักในการเขียนรายงาน ส่วนประกอบของรายงาน รายงานที่ดี ควรประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนดังนี้ คือ ส่วนประกอบตอนต้น หรือ ส่วนนำ ส่วนที่อยู่ตอนต้นเล่มของรายงานก่อนถึงเนื้องเรื่อง ประกอบไปด้วย ปกนอก ใบรองปกใน ปกใน คำนำ สารบัญ บัญชีตาราง บัญชีภาพประกอบ ส่วนประกอบตอนกลาง … Continue reading

Posted in สังคมแห่งการแบ่งปัน | Leave a comment

ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ สำคัญอย่างไร

ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ สำคัญอย่างไร ก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลสำคัญของ ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ ตามกฎหมายกันก่อน ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กำหนดว่า “ฉลาก” หมายถึง รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับสินค้า หรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า และหมายความรวมถึงเอกสารหรือคู่มือสำหรับใช้ประกอบสินค้า ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนสำคัญที่สุดของบรรจุภัณฑ์ ถือเป็นตัวกลางที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ทำหน้าที่เป็นป้ายโฆษณาขนาดเล็กเพื่อแสดงข้อมูล,ยืนยันตัวตนของผลิตภัณฑ์ และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง นอกจากนี้ฉลากสินค้ายังทำหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดอีกด้วย ฉลากสินค้า บนตัวผลิตภัณฑ์ จะต้องใช้ข้อความที่ตรงต่อความจริง และไม่มีข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสำระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า ฉลากสินค้าที่ดีควรมีข้อมูลดังต่อไปนี้ ได้แก่ ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย รวมถึงสถานที่ตั้งของผู้ผลิตและผู้จำหน่าย รายละเอียดของสินค้า วิธีการใช้ … Continue reading

Posted in สังคมแห่งการแบ่งปัน | Leave a comment

FONT ฟอนต์ คืออะไร

FONT ฟอนต์ คืออะไร FONT ฟอนต์ มาจากคำว่า “FOUNT” ซึ่งแปลว่า “สิ่งที่ถูกหลอม”  ในสมัยก่อน หากต้องการพิมพ์ตัวหนังสือลงไปบนอะไรสักอย่างจะต้องใช้ “ตัวพิมพ์” ซึ่งมักจะสร้างมาจากโลหะที่เอามาหลอมลงในแม่พิมพ์ นั่นหมายความว่า ถ้าเราต้องการตัวอักษร ตัวหนา ตัวกว้าง หรือ ตัวเอียง เราจะต้องสร้าง “ตัวพิมพ์” ขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับตัวอักษรแบบนั้นๆ โดยเฉพาะ และนี่เอง ที่ทำให้เราเรียก “รูปแบบ” ของตัวอักษรที่แตกต่างกันว่า “FONT” ABCD EFGH IJKL MNOL QRST UVWX ZY FONT ฟอนต์ จึงถูกสร้างให้แตกต่างกัน โดยให้ความหมายว่า ความแตกต่างระหว่าง … Continue reading

Posted in สังคมแห่งการแบ่งปัน | Leave a comment

ทำความรู้จัก มาตรฐานขนาดกระดาษ ISO 216

ปัจจุบันมีการใช้กระดาษกันอย่างกว้างขวาง มาตรฐานขนาดกระดาษ ISO 216 การกำหนดมาตรฐานของขนาดกระดาษจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้มีความเป็นสากลและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยองค์การมาตรฐานสากล หรือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization – ISO) ได้กำหนดมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่อง ขนาดกระดาษ ขึ้น เรียกว่า ISO 216 โดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศเยอรมนี (DIN 476) มาตรฐานขนาดกระดาษ ISO 216  ได้รับความนิยมแพร่หลาย รวมถึงประเทศไทย คุณสมบัติของมาตรฐานในระบบนี้คือ เมื่อนำกระดาษขนาดมาตรฐานตามที่กำหนดไว้มาพับครึ่ง ก็จะได้กระดาษมาตรฐานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งมีสัดส่วนเดียวกันกับขนาดก่อนพับ และเมื่อพับครึ่งไปอีก กระดาษขนาดใหม่ก็ยังคงมีสัดส่วนเดียวกัน ได้มีการคำนวณและพบว่า อัตราส่วนความสูงหารด้วยความกว้าง (สูง / กว้าง) … Continue reading

Posted in สังคมแห่งการแบ่งปัน | Leave a comment

แผ่นพับคืออะไร แผ่นพับสำคัญอย่างไร

แผ่นพับคืออะไร แผ่นพับคือ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่ง ที่มีการพิมพ์ภาพ ข้อความ และองค์ประกอบอื่นลงไป เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ สามารถใส่รายละเอียดได้ทั้งสองด้าน โดยงานสำเร็จจะพับให้มีขนาดเล็กลง เพื่อสดวกกับการใช้งาน อีกทั้งเมื่อพับแผ่นพับแล้ว ยังแข็งเพียงพอที่จะตั้งวางในชั้นวาง ให้สามารถหยิบใช้งานได้สดวก ประหยัดพื้นที่ สามารถวางแผ่นพับหลายๆแบบ บนพื้นที่จำกัดได้มากกว่าโบรชัวร์ โดยข้อความสำคัญในหน้าแรกจะชี้ชวนให้เปิดแผ่นพับ อ่านข้อมูลด้านใน โดยการกางแผ่นพับออก           แผ่นพับสำคัญอย่างไร แผ่นพับถือเป็นสื่อโฆษณา ที่ผู้ผลิตสามารถส่งถืงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการแจกตามสถานที่ต่างๆ ส่งผ่านไปรษณีย์ หรือวางตามจุดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ข้อดีของแผ่นพับ แผ่นพับมีขนาดเล็ก หยิบง่าย พกพาได้สะดวก ผู้อ่านสามารถอ่านเวลาใดก็ได้ … Continue reading

Posted in สังคมแห่งการแบ่งปัน | Comments Off on แผ่นพับคืออะไร แผ่นพับสำคัญอย่างไร

วิธีติดสติ๊กเกอร์ด้วยตัวเอง

การติดสติ๊กเกอร์ อาจพบปัญหาในการติดสติ๊กเกอร์เบี่ยว ติดสติ๊กเกอร์ไม่ตรงตำแหน่ง ติดสติ๊กเกอร์มีฟองอากาศ หากเป็นสติ๊กเกอร์ขนาดเล็ก ติดสินค้าก็อาจไม่มีปัญหา แต่หากเป็นสติ๊กเกอร์ขนาดใหญ่และยาว อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายกว่า จะแก้ไขอย่างไร มาดูวิธีการติดสติ๊กเกอร์แบบง่ายๆกัน อุปกรณ์ที่ใช้ติดสติ๊กเกอร์ 1.สเปย์ฉีดน้ำ 2.ผ้าสะอาด 3.บัตรแข็ง                   วิธีติดสติ๊กเกอร์ด้วยตัวเอง ขั้นตอนที่1 ใช้สเปย์ฉีดน้ำ พรมน้ำลงบนพื้นที่เราต้องการติดสติ๊กเกอร์ พอหมาดให้ทั่ว ขั้นตอนที่2 ให้ลอกสติ๊กเกอร์ แล้วติดลงบนพื้นที่ที่ต้องการ เมื่อกาวสติ๊กเกอร์เปี๊ยก เราจะสามารถขยับสติ๊กเกอร์ หรือสามารถลอกออกได้อย่างง่ายดาย โดยขยับสติ๊กเกอร์ให้ตรงกับตำแหน่งที่ต้องการไม่เบี้ยว ขั้นตอนที่3 ให้นำบัตรแข็งห่อด้วยผ้า แล้วนำมารีดสติ๊กเกอร์เบาๆ เพื่อไล่อากาศในสติ๊กเกอร์ ให้ไม่มีอากาศเป็นดวงๆ … Continue reading

Posted in สังคมแห่งการแบ่งปัน | Comments Off on วิธีติดสติ๊กเกอร์ด้วยตัวเอง

การตั้งค่าหน้ากระดาษ

การตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อการเริ่มเขียนหนังสือเป็นสิ่งสำคัญ โดยในระหว่างการเขียนรายงาน เราจำเป็นต้องดูระยะวรรค ระยะกั้นหน้ากั้นหลังของโยค ซึ่งหากเราตั้งค่าไม่ถูกต้องแล้ว อาจต้องการแก้ไขหลายครั้ง ก่อนนำไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นพรีเซน หรือปริ้นหนังสือนั้นๆ ดังนั้นการตั้งกระดาษ เป็นสิ่งแรกๆที่เราต้องรู้ก่อนเขียนรายงานนั้นๆ โดยการตั้งค่าหน้ากระดาษก็คือการเว้นระยะด้านบน ล่าง ซ้าย ขวา ให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง เช่นการนำไปปริ้นหนังสือ จะเป็นต้องเว้นขอบของหน้ารายงานเพื่อความสวยงาม และเครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นเอกสาร จนสุดขอบกระดาษได้100% หากไม่เผื่อไว้ ก็จำเป็นต้องย่อไฟล์งานลง เพื่อให้สามารถปริ้นหนังสือได้ ซึ่งอาจทำให้ระยะที่ออกแบบไว้ ผิดเพี้ยนไปได้ การตั้งค่าหน้ากระดาษ บน ล่าง ซ้าย ขวา โปรแกรมสร้างเอกสารทั่วไป สามารถกำหนดระยะการตั้งค่าหน้ากระดาษได้ โดยทุกครั้งที่ขึ้นหน้าใหม่ ก็สามารถเขียนรายงานต่อได้เลย ไม่ต้องกำหนดใหม่ โดยระยะที่กำหนดสำหรับการตั้งค่าหน้ากระดาษA4คือ ด้านบน 1.5นิ้ว(3.75cm) ด้านล่าง … Continue reading

Posted in สังคมแห่งการแบ่งปัน | Comments Off on การตั้งค่าหน้ากระดาษ

การเขียนคำนำรายงาน

การเขียนคำนำรายงาน คือ ส่วนที่อยู่ถัดจากปกใน คำนำเป็นส่วนที่ผู้เขียนรายงานกล่าวถึง วัตถุประสงค์และขอบเขตของรายงาน ว่าเนื้อหาทั้งหมดนั้นกล่าวถึงเรื่องอะไร และจะมีเนื้อหาไปในทิศทางไหน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและให้ความสนใจมากที่สุด การเขียนคำนำรายงาน ส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยการเขียนอธิบายที่มาของเนื่อหาหรือการศึกษาวิชานั้นๆ ว่าเป็นส่วนหนึ่ง หรือเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาใด จากนั้นจึงกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน เหตุผลหรือแรงจูงใจที่เขียนรายงานเรื่องนั้น และกล่าวถึงเนื้อเรื่องหรือใจความสำคัญของเนื้อเรื่องพอคร่าวๆ จากนั้นจึงเขียนลงท้ายคำนำรายงาน ด้วยการกล่าวแสดงความรู้สึกส่วนตัว อาจกล่าวถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการทำรายงาน หรือแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรายงานด้วยก็ได้ โดยสามารถสรุปหลักการในการเขียนคำนำดังนี้ การเขียนคำนำรายงานโดยการอธิบายหัวข้อหรือชื่อเรื่อง การเขียนคำนำรายงานโดยการกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียนขึ้นมา การเขียนคำนำรายงานโดยการเล่าเรื่องบางส่วนที่น่าสนใจ การเขียนคำนำรายงานโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง หรือกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน การเขียนคำนำรายงานโดยการใช้คำคม สำนวน สุภาษิต ที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง การเขียนคำนำรายงานโดยการใช้คำกล่าวของบุคคลสำคัญ หรือคนที่มีชื่อเสียง การเขียนคำนำรายงานโดยการใช้ปัญหา หรือคำถามต่างๆที่น่าสนใจ การเขียนคำนำรายงานโดยการอ้างอิงเนื้อเรื่องจากแหล่งข้อมูลที่ผู้เขียนไปศึกษามา เป็นต้น สรุป การเขียนคำนำรายงาน เป็นส่วนสำคัญ อีกส่วนหนึ่งของการทำรายงาน เพราะฉะนั้นการเขียนคำนำที่ดี … Continue reading

Posted in สังคมแห่งการแบ่งปัน | Comments Off on การเขียนคำนำรายงาน

กระดาษใช้แล้ว มีประโยชน์ กระดาษที่ใช้งานแล้ว2ด้าน ทำบุญสำหรับเพื่อนตามองไม่เห็น

กระดาษใช้แล้ว มีประโยชน์ มากมายแม้จะเป็นกระดาษทีใช้งานแล้ว ก็ยังสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ โดยผ่านกระบวนการโรงงานรีไซเคิล ทำให้ได้กระดาษใหม่ที่สามารถใช้งานได้ แต่มีการนำกระดาษที่ใช้งานแล้ว ไปใช้ประโยชน์อีกด้านหนึ่งคือการนำไปบริจาคให้เพื่อนตามองไม่เห็นอ่านกันได้ โดยเราสามารถบริจาคให้มูลนิธิผู้พิการทางสายตา โดยจะนำกระดาษที่ใช้งานแล้วนี้ นำมาเข้าเครื่องอักษรเบรลล์ เพื่อเจาะรูตามรหัสอักษร ก็จะได้กระดาษเจาะรูแทนอักษร โดยหนังสือเบรลล์นี้ไม่สามารถหาได้ตามร้านหนังสือทั่วไป ทำให้กระดาษที่ใช้งานแล้วนี้ สามารถให้เพื่อนตามองไม่เห็นอ่านกัน ทำให้เพื่อนเราหาความรู้เพิ่มเติม แบ่งปันความฝัน ให้เพื่อนๆตามองไม่เห็น ได้เห็นโลกใบใหม่ โดยกระดาษที่ใช้งานแล้วนำไปใช้งานเป็นอักษรเบรลล์ มักจะเรียนกันว่ากระดาษหน้าที่3 สำหรับผู้พิการทางสายตา ช่วยๆกันบริจาคนะครับ ลดโลกร้อนได้ด้วยครับ วิธีทำอักษรเบรลล์ จะใช้กระดาษหนา 80แกรม ขึ้นไป ไม่พับ ไม่ยับ ไม่งอ หมึกที่พิมพ์ไม่หนาจนทำให้ กระดาษนูน ทำให้เป็นอุปสรรคในการใช้งาน กระดาษที่บริจาคนี้ต้องไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลบัญชีที่สำคัญ ไม่เป็นโบรชัวร์หรือแผ่นพับ ไม่เป็นกระดาษนิตยสารทุกประเภท ใช้กระดาษถ่ายเอกสารทั่วไป ไปบริจาคต่อให้กับ … Continue reading

Posted in สังคมแห่งการแบ่งปัน | Comments Off on กระดาษใช้แล้ว มีประโยชน์ กระดาษที่ใช้งานแล้ว2ด้าน ทำบุญสำหรับเพื่อนตามองไม่เห็น

สามารถนำกระดาษที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ได้ รู้ยัง

กระดาษที่ใช้ปริ้นเอกสารแล้ว หรือยับหักงอ กระดาษเปื่อนไม่สะอาด หากจะทิ้งกระดาษเลยก็ดูจะเปล่าโยชน์ วันนี้มีหลากหลายวิธี ที่นำกระดาษที่ปริ้นแล้วไม่ใช้งานแล้ว สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือเปลี่ยนรูปแบบกระดาษที่ใช้แล้ว เป็นรูปแบบอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้หลากหลายแบบ วันนี้ขอรวมวิธีการใช้ประโยชน์จากกระดาษที่ใช้แล้ว 6แบบมาให้ชมกัน 1.นำกระดาษที่ปริ้นแล้ว1ด้าน นำมาปริ้นด้านหลัง ก็สามารถใช้งานได้ปกติ สำหรับปริ้นที่อยู่จัดส่งเอกสาร จัดส่งสินค้า รายการสินค้า ประหยัดค่ากระดาษได้อีก 2.นำกระดาษที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ ของชำร่วย ดาวกระดาษ ดอกไม้ ซึ่งกระดาษที่ปริ้นแล้วจะเพิ่มรวดราย ให้กับชิ้นงานให้สวยงามมากขึ้น 3.นำกระดาษที่ใช้แล้วมาพับถุงกระดาษ กระดาษปริ้นสีเป็นสีขาว ได้ถุงสีขาวที่สวยกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ หนากว่า ใช้ของได้เยอะกว่าด้วย 4.นำกระดาษที่ใช้แล้วมาทำฝอยกันกระแทกสินค้า โดยตัดเป็นเส้นๆ หรือขย่ำกระดาษเป็นก้อน ก็สามารถใช้กันกระแทรกได้ 5.นำกระดาษที่ใช้แล้วมาทำที่รองจานกันเปื่อน รองขนมกันเศษอาหาร เป็นวิธีการยอดนิยมสำหรับร้านอาหารชั้นนำ 6.นำกระดาษที่ใช้แล้วไปรีไซเคิล สำหรับโรงงานที่มีการผลิตกระดาษ … Continue reading

Posted in สังคมแห่งการแบ่งปัน | Tagged | Comments Off on สามารถนำกระดาษที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ได้ รู้ยัง