ทำความรู้จัก มาตรฐานขนาดกระดาษ ISO 216

ปัจจุบันมีการใช้กระดาษกันอย่างกว้างขวาง มาตรฐานขนาดกระดาษ ISO 216 การกำหนดมาตรฐานของขนาดกระดาษจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้มีความเป็นสากลและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยองค์การมาตรฐานสากล หรือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization – ISO) ได้กำหนดมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่อง ขนาดกระดาษ ขึ้น เรียกว่า ISO 216 โดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศเยอรมนี (DIN 476)

ตั๊วคอนเสริต รันหมายเลข

มาตรฐานขนาดกระดาษ ISO 216  ได้รับความนิยมแพร่หลาย รวมถึงประเทศไทย คุณสมบัติของมาตรฐานในระบบนี้คือ เมื่อนำกระดาษขนาดมาตรฐานตามที่กำหนดไว้มาพับครึ่ง ก็จะได้กระดาษมาตรฐานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งมีสัดส่วนเดียวกันกับขนาดก่อนพับ และเมื่อพับครึ่งไปอีก กระดาษขนาดใหม่ก็ยังคงมีสัดส่วนเดียวกัน ได้มีการคำนวณและพบว่า อัตราส่วนความสูงหารด้วยความกว้าง (สูง / กว้าง) จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ √2 หรือ 1.4142 หรือขนาดกระดาษที่ถูกพับครึ่งแล้ว จะลดลง 70.7% จากเดิมเสมอ

มาตรฐานขนาดกระดาษ

มาตรฐานขนาดกระดาษ ISO 216 นี้ จะแบ่งขนาดกระดาษออกเป็น 3 ชุด คือ ชุด A B และ C สำหรับชุดที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ ขนาดกระดาษชุด A โดยขนาดเริ่มต้น คือ A0 จะมีขนาดความกว้าง x ความยาว เท่ากับ 1 ตารางเมตร ถือเป็นกระดาษขนาดใหญ่ที่สุดในชุดนี้ และ เมื่อทำการแบ่งครึ่งกระดาษขนาด A0 กระดาษขนาดใหม่ที่ได้จะตั้งเป็น รหัส A1 หากทำการแบ่งไปอีก ก็จะได้รหัส A2 , A3 , A4 … ขนาดกระดาษที่ผู้ใช้คุ้นเคยกันมากที่สุด คือ กระดาษขนาด A4 (210 x 297mm)

การใช้งาน กระดาษ ชุด A ที่นิยมใช้ เช่น

  • กระดาษ ขนาด A0 – A2 ใช้ในงานเขียนแบบแปลน
  • กระดาษขนาด A3 ใช้ในงานเขียนแบบแปลน  งานโปสเตอร์ แผ่นพับ งานเมนูอาหาร
  • กระดาษขนาด A4 ใช้ในงานเอกสารทั่วไป ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ งานเมนูอาหาร
  • กระดาษขนาด A5  ใช้ในงานใบปลิว โบรชัวร์ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมกดที่นี้

You may also like...