การเรียบเรียงรายงาน และ ส่วนประกอบของรายงาน

การเรียบเรียงรายงาน ต้องมีเนื่อที่สมบูรณ์ โดยรายงานที่ดี ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

การเรียบเรียงรายงาน และ ส่วนประกอบของรายงาน

  1. แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง และผู้เขียนมีความเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องที่เขียน
  2. การเรียบเรียงเนื้อเรื่องครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด และมีความถูกต้องแม่นยำ
  3. จัดเรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี
  4. แสดงหลักฐานที่มีได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน
  5. ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และเป็นภาษาที่นิยมใช้กันทั่วไป เป็นต้น

ภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงาน ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการ ไม่ใช้ภาษาพูด ควรระมัดระวังในเรื่องของการสะกดคำ เครื่องหมาย การแบ่งวรรคตอน มีการจัดเรียงรูปประโยคที่ถูกต้องและถูกหลักในการเขียนรายงาน

การเรียบเรียงรายงาน และ ส่วนประกอบของรายงาน

ส่วนประกอบของรายงาน

รายงานที่ดี ควรประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนดังนี้ คือ

  1. ส่วนประกอบตอนต้น หรือ ส่วนนำ ส่วนที่อยู่ตอนต้นเล่มของรายงานก่อนถึงเนื้องเรื่อง ประกอบไปด้วย ปกนอก ใบรองปกใน ปกใน คำนำ สารบัญ บัญชีตาราง บัญชีภาพประกอบ
  2. ส่วนประกอบตอนกลาง หรือ ส่วนเนื้อเรื่อง คือส่วนที่อยู่ต่อจากส่วนประกอบตอนต้น หรือ ส่วนนำ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของรายงาน เพราะจะครอบคลุมเนื้อเรื่องทั้งหมดของรายงาน ประกอบไปด้วย บทนำ เนื้อหา สรุป
  3. ส่วนประกอบตอนท้าย คือ ส่วนอ้างอิงที่แสดงหลักฐาน หรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ประกอบการเขียนรายงาน เป็นส่วนที่ทำให้รายงานมีความน่าเชื่อถือ และเป็นการแสดงมารยาททางวิชาการของผู้เขียนรายงานอีกด้วย

นอกจากส่วนอ้างอิงแล้ว รายงานบางเล่ม ยังมีภาคผนวก ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากเนื้อหารายงาน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเรื่องราวและเนื้อหาของรายงานมากยิ้งขึ้น

You may also like...